Smart Marketing Tourism

РАМКА

У ДОМА / РАМКА
Гърция-България

Бюджет

Общ бюджет за публични разходи: 83 953 682 евро, от които сумата от 67 162 945 евро е участието на Европейския съюз (80%) и 16 790 737 евро е Националното участие (20%).

цели

По-устойчив и „зелен“ трансграничен регион

По-достъпен трансграничен регион

Приобщаващ трансграничен регион

Индикативни действия

Адаптиране към изменението на климата и предотвратяване на риска от бедствия.

Насърчаване на кръговата икономика и ефективното използване на ресурсите.

Опазване и опазване на природата, биоразнообразието и „зелената“ инфраструктура.

Разработване и подобряване на устойчива, устойчива на климата, „интелигентна“ и интермодална мобилност.

Подобряване на равния, приобщаващ достъп до висококачествено образование, обучение и услуги за учене през целия живот.

Засилване на ролята на културата и устойчивия туризъм в икономическото развитие, социалното включване и иновациите.

Компетентен орган за управление на програмата

Специална услуга Interreg 2021-2027